Ana Sayfa : Dernek Hakkında : Tüzük

Tüzük

CERRAHPAŞA ROMATOLOJİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
DERNEĞİN ADI:

Madde 1. Derneğin adı "CERRAHPAŞA ROMATOLOJİ DERNEĞİ’dir. Derneğin merkezi İstanbul’dadır. Şubesi yoktur.

DERNEĞİN AMACI ve FAALİYETLERİ:
Madde 2. Memleketimizde yaygın olan "Romatizmal" hastalıklar ile merhum Prof. Dr. Hulusi Behçet’in dünya tıp literatürüne ismini geçirttiği "Behçet" hastalığına müptela olup Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi, İç Hastalıkları Kürsüsü, münhasıran "Romatoloji Bilim Dalı"na başvuran hastalara, Derneğimiz üyesi olan ve/veya olmayan hastalara, insan ve toplum sağlığı ilkeleri çerçevesinde tedavi de dahil olmak üzere her türlü tıbbi, sosyal ve ekonomik yardımda bulunmak ve himaye etmek mezkur "Romatoloji Bilim Dalının” mevcut bilcümle imkanlarını
azami derecede arttırmak, geliştirmek ve yeni imkanlar sağlamak, bu maksatla münhasıran adıgeçen seksiyonu personel, araç, gereç, malzeme ve sair şekilde teçhiz etmek, yardımda bulunmak Derneğin asıl amaçları arasındadır. Bunlara ilave olarak ve özellikle:

(a) Derneğin faaliyet konularında, Romatoloji Bilim Dalının, mahalli ve/veya bölgesel ve/ veya yurt çapında bilimsel araştırma, tarama yapmasına her türlü yardımda bulunmak ve finanse etmek,

(b) Yoksul, kimsesiz, yardım ve bakıma muhtaç hastaları tedavi etmek, kendilerine her türlü tıbbi ve maddi yardımda bulunmak,

(c) Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler, Hastaneler ve benzeri sağlık kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak, burs vermek,

(d) Münhasıran Romatoloji Bilim Dalının esas kadrosunda bulunan ve/veya mezkur Bilim Dalında özel ve/veya geçici surette görevli olan diğer doktor ve sağlık personelinin bilgi ve ihtisasını arttırmak maksadıyle, bunları yurt içine ve yurt dışında bilimsel çalışma, araştırma, eğitim, kurs, tetkik, konferans, seminer ve benzeri maksatlar için göndermek, yine aynı şekilde dış ülkelerdeki yabancı doktor ve uzmanları memleketimize davet etmek ve yukarıdaki faaliyetlere maddi yardımda bulunmak, finans etmek,

(e) Romatoloji Bilim Dalına bağlı olmak ve doğrudan doğruya onun sevk ve idaresi ve kontrolü olmak kayıt ve şartıyla gerektiğinde klinik dışında laboratuar, dispanser, huzurevi gibi kurumlar açmak, teçhiz etmek ve işletmek ve işlettirmek,
(f) Kanuni mevzuatın çerçevesi dahilinde ve şekilde bilimsel yayınlar yapmak,

İşbu maddede kaydedilen işlerin, hizmetlerin ve faaliyetlerin icra ve ifasında; başlangıcından itibaren, 5253 sayılı Kanun ile diğer kanun ve mevzuat hükümlerinin icaplarını harfiyyen yerine getirmek, Sağlık Bakanlığı ile diğer Bakanlıkların ve resmi kurumların ve mülki idarelerin talimatlarına uymak, tatbik etmek,
Derneğin diğer amaçlarını teşkil etmektedir

ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ :
Madde 3. Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Üyelikten Çıkma
Madde 4.
Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma
Madde 5. Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Dernek Organları
Madde 6. Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
1-Genel kurul,
2-Yönetim kurulu,
3-Denetim kurulu,

GENEL KURUL - GÖREV ve YETKİLERİ :
Madde 7. Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul;
1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Nisan ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
Madde 8. Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 9. Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Dernek organlarının seçilmesi,
2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
9-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
10-Derneğin vakıf kurması,
11-Derneğin fesih edilmesi,
12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 10. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.
Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak
6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 11. Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Derneğin Gelir Kaynakları
Madde 12. Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
1. Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 20 TL, yıllık olarak ta 20 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
2. Taşınır ve taşınmaz mal bağışları,
3. Vasiyet suretiyle intikal edecek hak, mal ve para,
4. Bağış ve yardımlar,
5. Derneğin huzurevi, dispanser, laboratuar ve benzeri işletmelerinden elde edeceği gelirler,
6. Bilimsel toplantı, kurs, balo, piyango, kermes, konser, gezi ve benzeri sosyal faaliyetlerden elde edilecek çeşitli organizasyon gelirleri,
7. Derneğin yayımlarından elde edilecek gelirler,
8. Diğer gelirler.

Derneğin İç Denetimi
Madde 13. Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri
Madde 14. Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği
Madde 15. Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli
Madde 16. Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Cerrahpaşa Romatoloji Derneği” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği
Madde 17. Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
Geçici Madde 1: Yapılacak ilk seçimlere kadar mevcut organların görevleri devam eder.

Mevcut Yönetim Kurulu

1-Vedat Hamuryudan
2-Melike Melikoğlu
3-Emire Seyahi
4-Gülen Hatemi
5-Serdal Uğurlu

Ek Madde: Dernek kurucularının Ad ve Soyadları, Meslek veya Sınıfları, İkametgahları ve Tabiiyetleri

Adı soyadı Mesleği doğum Yeri/Doğum tarihi Baba adı Adresi
1. Asuman Müftüoğlu Doktor Eskişehir, 1927 Cevat Nispetiye cad. 2 Etiler İstanbul
2. Arif Demirer Bankacı Afyon, 1909 Niyazi İnönü cad. 41/5 Taksim İstanbul
3. Hasan Yazıcı Doktor İstanbul 1945 Bedi Safa sk. 17/4 Kadıköy/İstanbul
4. Nilüfer Kasapoğlu Sekreter İstanbul 1923 Ali Şefik Maçka Spor cd. Talimhane sk.114 İstanbul
5. Sebahattin Yurdakul Doktor Karabük 1950 Şinasi Ataköy 9.Kısım S1blok D:51 İstanbul
6. Birsen Yalçın Ülkü Doktor Kayseri 1943 C.Yalçın Tepecik yokuşu 2 Etiler/İstanbul
7. Fatma Özbakır Biyolog Erzincan 1949 Nurettin Cebeci sk. No:13 Etiler İstanbul
8. Doğan Metin Gürel Müşavir Çanakkale 1932 Tacettin Nispetiye cd. Başa Sok. Başak apt. 15/14 Levent/İstanbul

Bu tüzük 17 (Onyedi) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.

 

Copyright © 2019 Cerrahpaşa Romatoloji Derneği. Tüm Hakları Saklıdır.